RADA ZDARMA

     S čím Vám mohu pomoci

     O terapeutce

     O psychoterapii

     Ceník a podmínky

     Supervize


 

   

     Kontakt:
     Hellena Holečková

     Kupeckého 576
     140 00 Praha 4

   

    GSM:
    777 227 031

    E-mail:
    hhellena@volny.cz


 

 

 

O psychoterapii

Psychoterapie

Gestalt terapie

Zakladatelem je Fritz Perls (1893-1970), německý židovský psychiatr a psychoanalytik. Jako terapeutický systém se Gestalt terapie objevila v 50. letech v USA, jako rebelský, emocionální, zážitkový protipól spíše racionální psychoanalýzy. Jejími hlavními vlivy byla právě psychoanalýza, gestalt psychologie, existencionalismus, fenomenologie, zen-budhistická filosofie. Velký rozvoj zaznamenala ve světě v 60. letech, v České republice po roce 1990.

Cíle Gestalt terapie a její vhodnost

Zaměřuje se na existenci člověka, jeho radosti, utrpení, vztahy. Na to jak je prožívá a jak sám sebe vnímá. Úspěšnost či pocity marnosti a zmaru.
Má zážitkový charakter. Není cílem klientovi pocity interpretovat, ale umožnit znovuprožití určitých situací, hraní vnitřních dialogů, imaginaci, práce se sny, regrese-návrat do minulosti a tím změnění náhledu na tyto situace, jejich lepší pochopení, prozkoumání a možnost jejich následného využití v dalším životě.
-klientovo vědomé prožívání, zlepšení sebeuvědomění, zvýšení sebevědomí, zlepšení vztahu k sobě samému, schopnost lépe se chápat a mít se rád, více si porozumět
-přijímat svoje motivy a umět je změnit při jejich překonání
-zjištění co chci a co ode mne očekává moje okolí / rozdíl mezi „chci“ a „musím“ a „měl bych“/
-převzetí zodpovědnosti za svůj život, svoje prožívání a svoje rozhodování
-uzavření nedokončených procesů – vztahů, pocitů, nevyhovujících zvyků
-schopnost dokončovat rozpracované projekty, pracovní i osobní záměry
-posilovat schopnost sebepodpory
-odhalování skrytých možností, talentů, rezerv
-uvědomování si svých kvalit a zároveň svých mantinelů /schopnost odmítnout/

Gestalt terapie je vhodná především pro lidi, kteří chtějí, aby jejich život byl rozmanitější, barevnější a bohatší. Je nejúčinější pro klienty, kteří jsou otevřeni práci na sobě a nečekají výsledek ihned, ale trpělivě se snaží o dobrodružnou a náročnou cestu pozvolné, ale trvalé změny svého života a v důsledku i životního stylu. Je vhodná především pro ty, kteří se intelektuálně znají a přesto uvízli ve svém růstu, nebo se jim některé potíže stále vracejí, znovuobjevují. Je vhodná a efektivní především při léčení
 

- úzkostných stavů
- fobie
- deprese
- poruchy příjmu potravy
- psychosomatické obtíže
- problémy se sebehodnocením a nízkým sebevědomím
- následky zneužívání a traumat, jak v dětství, tak v dospělosti
- léčba závislostí
- řešení párových a rodinných potíží


Není vhodná pro lidi, kteří očekávají rychlou radu - změnu pokud možno ihned a terapeuta jako autoritu, který řekne co Vám je, jak to máte změnit a čeho se ve svém životě máte vyvarovat. Gestatl terapie investuje čas a energii do vzájemného dialogu mezi klientem a terapeutem, kdy klient poznává sám sebe a zažívá úspěch v modelovém vztahu terapeut versus klient.
 

Očekávání a možnosti terapie

- Trvalé změny v životě. Problémy se změní nebo úplně zaniknou. Zlepší se přijetí sebe sama, život se stane snesitelnějším, úspěšnějším, pocity spokojenosti budou častější. Klient si uvědomuje možnosti změny, přestává se cítit jako „loutka“ ve svém vlastním životě. Stane se aktivním spolutvůrcem těchto změn v životě. Začne naplňovat svá očekávání a sny. Klade si reálnější cíle. Přijme zodpovědnost za vyřešení těchto problémů. Psychoterapeut přináší své profesionální a lidské schopnosti a kvality, ale poskytuje něco co klient může, ale nemusí přijmout. Kolik klient do terapie vloží sám ze sebe, tolik dostane zpátky.

- Terapie je časovou i finanční investicí. Klient si musí najít na svůj seberozvoj čas, investovat finance, což může být zároveň motivací, aby jeho investice nevyšly zbytečně na prázdno, aby svoji terapii „neprospal“. Aby za svoje peníze dosáhl kýžené kvalitativní změny. Změnil postoj nejen k sobě, ale i zpětně náhled na svůj minulý život a naději do budoucího života.

- Na první konzultaci by mělo dojít k seznámení se mezi terapeutem a klientem.

- Předestření potíží klienta a možností řešení těchto potíží. Ujasnění si zakázky a pravidel terapie. Seznámení se s terapeutickým kontraktem, ve kterém je zmíněn plán pomoci klientovi, přibližný počet hodin. Délka konzultací, forma omlouvání se, cena konzultací, forma placení a další specifické podmínky. Viz psychoterapeutický kontrakt!